EESPIP 2018 – European Educational Support for Prison Officers Intercating in prisons Learning Context with Women and Minorities

Projekt EESPIP jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach Programu Erasmus+.

Projekt skierowany jest do czterech grup docelowych:
1. pracowników więzień – wychowawców, psychologów oraz organizacji współpracujących z Zakładami Karnymi;
2. Skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz szeroko pojętych mniejszości narodowych;
3. Pracowników edukacyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego;
4. Kadrę zarządzającą.

Projekt zakłada opracowanie stosownych materiałów badawczych i szkoleniowych. W pierwszym etapie opracowana zostanie szczegółowa analiza pokazująca jakie potrzeby edukacyjne istnieją w poszczególnych krajach partnerskich.

Drugim etapem projektu będzie opracowanie szczegółowych materiałów szkoleniowych dla odpowiednich grup zawodowych w tym obejmujących proces motywacji skazanych do pogłębienia kształcenia w warunkach izolacji penitencjarnej. Materiały te zostaną opracowane przez odpowiednich fachowców przy czynnym udziale pracowników więzień.

Rezultatem projektu będzie opracowanie 4 podręczników skierowanych do odpowiednich grup zawodowych: wychowawców, psychologów i pracowników edukacyjnych w więzieniach. Materiały te będą dostępne zarówno
w wersji elektronicznej jak i drukowanej i będą pomagać pracownikom zajmującym się edukacją w Zakładach Karnych w ich codziennej pracy. Wartością dodaną tych materiałów szkoleniowych będzie to, że zostaną w nich uwzględnione nowatorskie rozwiązania stosowane w krajach partnerskich ( m.in. we Francji, Portugalii czy Hiszpanii).

Inną zaletą projektu w kontekście pracowników zakładów penitencjarnych będzie możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach działań projektowych. Projekt przewiduje dwie sesje szkoleniowe dla 2 pracowników penitencjarnych z każdego kraju partnerskiego. Szkolenia odbędą się w styczniu 2019 roku w Timisoarze w Rumunii oraz w maju 2020 roku w Lizbonie w Portugalii. W trakcie sesji szkoleniowych delegowani pracownicy będą mieli możliwość wymienienia się doświadczeniami ze swoimi kolegami z krajów partnerskich (Rumunii, Francji, Hiszpanii
i Portugalii) a także zobaczyć w jaki sposób funkcjonują więzienia w Rumunii i w Portugalii.

Kolejnym efektem projektu będzie zorganizowanie szkolenia dla pracowników penitencjarnych zajmujących się procesem edukacji skazanych w Zakładach Karnych. Odbędzie się ono w 2021 w Krakowie i będzie okazją do bezpośredniej, szerokiej wymiany doświadczeń między pracownikami różnych zakładów penitencjarnych, również tych, które nie są bezpośrednimi beneficjentami projektu.