logoprojektu

Stowarzyszenie ARID było partnerem w projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pt „Rozwój kompetencji społecznych w pracy w sektorze rolnym. BHP w rolnictwie” „Social Agrisafety Competence”.

Dlaczego projekt Agrisafety?
Praca w rolnictwie charakteryzuje się odmienną specyfiką niż praca w innych sektorach gospodarki narodowej. Specyfika ta polega na sezonowym nasileniu prac oraz dużym ich zróżnicowaniu. Rolnik pracuje na wielu stanowiskach, które wymagają odmiennych umiejętności, a jednocześnie powodują liczne zagrożenia zdrowotne oraz oddziaływanie niepożądanych czynników. Projekt zwraca uwagę na niewłaściwe warunki pracy, które zwiększają liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych, skutkują większą ciężkością tych zdarzeń oraz powodują czasową, długotrwałą lub trwałą niezdolność do pracy. Każdy pracownik gospodarstwa rolnego powinien zwracać uwagę na zapewnienie odpowiednio bezpiecznych warunków pracy poprzez dobrą organizację pracy, która pozwoli uniknąć ryzyka. Projekt Agrisafety pomoże w przeprowadzeniu okresowej identyfikacji ryzyka wystąpienia wypadków w każdym gospodarstwie i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym zwrócenie uwagi na przestrzeganie instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. Ważne jest także, aby pogłębiać stale wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, między innymi poprzez uczestniczenie w szkoleniach e-learningowych i blended – learningowych oraz uczestnictwo w dedykowanej platformie internetowej. Cele projektu – działalność prewencyjna przynosząca poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym – zmniejszenie liczby wypadków w gospodarstwach rolnych – popularyzacja pozytywnych zachowań związanych z praca i zabawą na terenach wiejskich – podniesienie stanu wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym poprzez organizacje szkoleń (e-learnigowych i blended-learningowych) – upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej – prezentacja rozwiązań technicznych i organizacyjnych w gospodarstwach rolnych – informowanie rolników o źródłach zagrożenia wypadkami przy pracy w rolnictwie – popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy za pośrednictwem środków masowego przekazu – starania o właściwą produkcję i dystrybucje bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników – analiza i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych krajów partnerskich.
Film promocyjny