CELE STOWARZYSZENIA ARID

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju regionów, w tym przede wszystkim:

 1. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
 2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.
 3. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.
 4. Utrwalanie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i czerpanie z niego dla współczesnych rozwiązań.
 5. Wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 6. Stworzenie warunków sprzyjających przełamywaniu granic geograficznych, administracyjnych i pokoleniowych.
 7. Ułatwianie nawiązywania partnerskich kontaktów.
 8. Popularyzowanie problematyki środowiska naturalnego i ekologicznych metod gospodarowania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. programowanie, organizację i prowadzenie różnorodnych form kształcenia oraz doskonalenia zawodowego,
 2. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym oraz publicystycznym,
 3. współudział w badaniach istotnych dla rozwoju regionalnego,
 4. opracowywanie analiz, oceny oraz prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych, między innymi liderów, nauczycieli i doradców,
 5. promocję i wspieranie przedsiębiorczości,
 6. świadczenie pomocy w organizowaniu i rozwoju lokalnych grup działania,
 7. współudział w doskonaleniu zawodowym doradców, nauczycieli oraz liderów społeczności lokalnej w zakresie odnowy wsi i odbudowy dziedzictwa kulturowego,
 8. współudział w przygotowywaniu kadr do wykorzystania pomocy finansowej z Unii Europejskiej i Banku Światowego,
 9. współpracę we wdrażaniu programów strukturalnych Unii Europejskiej,
 10. współpracę z uczelniami i jednostkami badawczo–rozwojowymi w zakresie wdrażania wyników badań,
 11. prowadzenie szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, kursów i warsztatów,
 12. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działania są zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia,
 13. promocję działalności stowarzyszenia w środkach społecznego przekazu oraz wobec podmiotów życia publicznego.