image3

Stowarzyszenie ARID było partnerem projekcie w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „FISHFARM – Kwalifikacje zawodowe oraz trening umiejetności w sektorze akwakultury w Europie (Qualification of Vocational Education and Skill Training for Aquaculture Sector in Europe”) Dlaczego projekt FISHFARM? Hodowla ryb stanowi ważny sektor gospodarczy. Jest to jest najszybciej rozwijający się sektor żywności na całym świecie a jego przeciętny roczny wzrost wynosi 6-8%. Europa produkuje 8,2 milionów ton (436.000 ryb ton produkcja ryb hodowlanych). Zrównoważona produkcja ryb wymaga dogłębnej wiedzy na temat biologicznych mechanizmów oddziaływania na organizm człowieka przed dotarciem na rynek. Chociaż podstawowe braki w wiedzy w konkretnej hodowli ryb zostały zwężone w ciągu ostatnich dwóch dekad, zintegrowany wysiłek badawczy jest nadal potrzebny w celu zminimalizowania strat ekonomicznych i przezwyciężenia utrzymujących problemów hodowli ryb. Ważne jest, aby zoptymalizować różne czynniki produkcji w większości gospodarstw rybnych w celu poprawy ich ekonomicznej opłacalności i zminimalizowania ewentualnych skutków ekologicznych i toksykologicznych (dioksyny, metale ciężkie). Cele projektu Celem projektu FISHFARM jest stworzenie materiałów szkoleniowych dla hodowców ryb, którzy produkują ryby słodkowodne w Europie, uwzględniających wszystkie dostępne informacje na temat problemów pojawiających sie przy hodowli ryb. Materiały będą zawierać informacje takie, jak: – Dobre praktyki w hodowli ryb, – Ekosystem wodny, jakość wody, ilość i filtracja – Metody hodowli ryb, sprzęt, – Kultura i odżywianie larwalne – Karmienie, dodatki paszowe – Stadium larwalne i choroby ryb – Zanieczyszczenia (PCB, dioksyny, metale ciężkie, leki) – Stosowanie systemu HACCP w hodowli ryb, bezpieczeństwo produktów – Obowiązki hodowców ryb (ustawodawstwa UE) – Ekonomiczne aspekty hodowli ryb w Europie
Strona projektu