Nawiązywanie bezpiecznych, budujących oraz stabilnych relacji z otoczeniem odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu utrwalania wykluczenia społecznego przekazywanego z pokolenia na pokolenie zarówno na wczesnych jak i późniejszych etapach edukacyjnych. Celem projektu LET’S CARE jest kompleksowe zrozumienie i doskonalenie a także rozwijanie opiekuńczego wymiaru edukacji w kontekście włączenia (inkluzji) i sukcesu (skuteczności/efektywności osiągnięć) szkolnego.

Głównym zamysłem/zamierzeniem projektu jest zidentyfikowanie i rozpoznanie uwarunkowań (czynników) wpływających na poczucie bezpieczeństwa (psychicznego, społeczno-emocjonalnego) uczniów. Odbywać się to będzie głównie przez zidentyfikowanie takich czynników (uwarunkowań), które mogą być przyczyną uzyskiwania niskich wyników w szkole, zniechęcenia do nauki oraz (przedwczesnego) porzucania nauki szkolnej przez uczniów. Czynniki zamierza się analizować na czterech poziomach społeczno-ekologicznych: indywidualnym, relacyjnym, wspólnotowym i politycznym (strategii edukacyjnych). Projekt LET’S CARE planuje utworzyć teoretyczne i praktyczne ramy wspierające bezpieczne (społeczno-emocjonalnie) uczenie się, bezpieczne (społeczno-emocjonalnie) nauczanie, bezpieczne (społeczno-emocjonalnie) szkoły i bezpieczną (społeczno-emocjonalnie) edukację z poziomu strategii/polityki edukacyjnej. Owo wspieranie dokonywać by się miało na każdym poziomie edukacyjnym jako podejście pozwalające na przerwanie łańcucha międzypokoleniowej transmisji oraz utrwalania edukacyjnego i społecznego wykluczania. Takie podejście ma umożliwić zmniejszenie wskaźników (także ich liczby) niepowodzeń szkolnych, niskich wyników uczenia się i przedwczesnego opuszczania (rezygnowania, porzucania) szkoły.

Oryginalność proponowanego podejścia opiera się na wzięciu pod uwagę relacyjnego (pozostającego w relacjach) reagowania na wykluczenie edukacyjne i nierówność (szans) edukacyjną. Wynikiem ma być opracowanie modelu pozwalającego zrozumieć znaczenie (poczucia) bezpieczeństwa w zapobieganiu uzyskiwania niskich wyników uczenia się (edukacyjnych) i przedwczesnego kończenia nauki szkolnej. W sposób szczególny ma być zwrócona uwaga na podejście relacyjne, które będzie uwzględnianie w inkluzyjnych aktywnościach w praktyce szkolnej. Podejmowane w trakcie projektu aktywności zostaną przełożone na narzędzia, rekomendacje i wytyczne/wskazówki zalecane do wdrożenia począwszy od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przez szkoły podstawowe i średnie aż po szkoły drugiej szansy/szkoły dla dorosłych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone wielopoziomowe, wieloetapowe, przekrojowe badania eksplorujące różne europejskie konteksty. Badania obejmą (swoim zasięgiem) 120 szkół, 18 000 uczniów i 2400 nauczycieli z 6 europejskich krajów. Przeprowadzone zostaną na czterech etapach edukacyjnych. W szczególny sposób w badaniach zostaną uwzględnieni uczniowie znajdujący się w niekorzystnych sytuacjach, uczniowie dewaloryzowani, uczniowie zagrożeni wykluczeniem z różnych powodów.

Eksperci konsorcjum projektu LET’S CARE pracują w oparciu o holistyczne podejście metodologiczne, w tym mechanizmy współtworzenia. Zamierzają przełożyć wyniki badań: na podejście polityczne/instytucjonalne poprzez sformułowanie nowatorskich, opartych na przeprowadzonych badaniach, zaleceń dotyczących polityki edukacyjnej; na podnoszenie świadomości na temat bezpiecznych/opiekujących szkół; na zwalczanie społecznego wykluczenia uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę naszego projektu letscareproject.eu