NEET 4 Needs – projekt YSS dla lepszej przyszłości

Projekt „Young Service Steward” jest zgodny z celami strategii UE na rzecz młodzieży: zaangażowanie młodzieży NEET w wieku 25-29 lat w znaczący udział w życiu obywatelskim, gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz umożliwienie im przejęcia odpowiedzialności za własne życie poprzez zaangażowanie w pracę o wysokiej jakości.

Program „Young Service Steward” (YSS, nr projektu 2020-1-0144) jest projektem realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem organizacji z Węgier – Polski – Rumunii – Hiszpanii przy wsparciu merytorycznym Norwegii.

Cele

Program Young Service Steward (YSS) koncentruje się na dwóch obszarach rozwoju:

  • Wspieranie osób NEET w wieku 25-29 lat poprzez podniesienie kompetencji 360° w połączeniu umiejętności cyfrowych, umiejętności życiowych, doradztwa i zatrudnienia w elastycznym systemie realizacji.
  • Stworzenie Lokalnych Porozumień na rzecz Zatrudnienia pomiędzy kluczowymi interesariuszami PES/publicznymi/prywatnymi w celu egzekwowania podnoszenia kompetencji 360°.

Program Młody Steward ma na celu zapobieganie rosnącej luce kompetencyjnej pomiędzy programami aktywizacji a potrzebami rynku pracy w zakresie kwalifikacji. W ramach programu dojrzewa lokalne zatrudnienie w pomocy społecznej i służbach ochrony środowiska.

Celem projektu „Young Service Steward” jest wykorzystanie kompetencji 360° do poszerzenia możliwości zatrudnienia i pracy zawodowej dla osób NEET oraz bycia bardziej zaangażowanymi i włączonymi.

Rezultaty programu będą dostarczane jako narzędzia do poprawy umiejętności cyfrowych, umiejętności życiowych, doradztwa, narzędzia do mapowania. Będzie to w formie e-learningu, przewodników, LMS i narzędzi wirtualnych.

Grupa docelowa

Główną grupą docelową programu YSS są osoby NEET w wieku 25-29 lat obojga płci z różnymi wyzwaniami. Młodzież z problemami społecznymi i psychicznymi oraz długotrwale bezrobotna. Zaangażowana będzie również młodzież etniczna i imigrancka.

Drugą grupą docelową Programu YSS będą programy aktywizujące osoby NEET (w całej UE), które mogą skorzystać z narzędzi, metod i przypadków, aby zapewnić podniesienie kompetencji o 360°. Wysoka liczba NEET jest lokalnym, ale także ponadnarodowym wyzwaniem w całej Europie. Wymaga to innowacyjnych rozwiązań i wartości, ponieważ stoimy w obliczu tych samych globalnych wyzwań związanych z digitalizacją itp.

Ramy czasowe

Projekt YSS będzie realizowany na poziomie lokalnym:

od 1. lipca 2022 r. do 31. stycznia 2024 r. stycznia 2024 roku.

Zapraszamy na stronę www.yssproject.eu