Partnerzy projektu


TUM – Technical University of Munich

Uniwersytet Techniczny w  Monachium to wysoko notowany na arenie międzynarodowej i jeden z najlepszych uniwersytetów w Niemczech i Europie. 13 wydziałów i główne instytucje badawcze TUM są rozmieszczone w trzech głównych kampusach w Bawarii: Monachium, Garching i Weihenstephan.

Szkoła Nauk Przyrodniczych TUM w Weihenstephan (WZW) znajdująca się na obrzeżach najstarszego bawarskiego miasta z piękną architekturą, rozwinęła się z długiej historii nauk rolniczych i piwowarskich. Z personelem naukowym w liczbie ponad 90 profesorów, kampus ten ma największy wydział we wszystkich kampusach TUM.

Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa i Kształtowania Krajobrazu zajmuje się badaniami kwestii ekonomii i zarządzania jako wyborów w świecie wielu alternatyw i ograniczonych zasobów. Ludzka pomysłowość, badania i rozwój, a także innowacje i procesy adaptacyjne przyczyniają się do rozwoju nowych zasobów i alternatywnych sposobów działania. Badane są zagadnienia dotyczące zadań zarządzania i wyborów ekonomicznych w ogrodnictwie, architekturze krajobrazu i szerszych ramach rolnictwa i instytucji społecznych.


CPIP – Comunitatea pentru Invatarea Permanenta – jest pozarządową, prywatną organizacją non-profit działającą w obszarach edukacyjnych, społecznych i rolniczych.

CPIP zapewnia informacje i porady dotyczące poradnictwa zawodowego, szkolenia trenerów, rozwoju edukacyjnych i formacyjnych alternatywnych programów, poradnictwa i szkoleń, integracji na rynku pracy i wzmocnienia pozycji osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, mniejszości, imigrantów, grup w niekorzystnej sytuacji oraz włączania problematyki płci do głównego nurtu.

Cele:
– Kontraktowanie projektów badawczych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
– Rozwijanie badań społecznych, edukacyjnych i rolnych;
– Zapewnienie odpowiedniego środowiska dla rozwoju edukacyjnego i społecznego wszystkich członków społeczności;
– Zwiększanie świadomości i zaangażowania instytucji edukacyjnych społeczności oraz tworzenie powiązań ze wszystkimi podmiotami społecznymi;
– Inicjowanie, rozwijanie i wspieranie kampanii edukacyjnych;
– organizowanie kursów, seminariów szkoleniowych, warsztatów eksperckich i innych wydarzeń przy aktywnym udziale krajowych i międzynarodowych instytucji i ekspertów;
– Promowanie kultury i praktyki uczenia się przez całe życie;
– Wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez działania krajowe i międzynarodowe.

Zajęcia:
Szkolenie, doradztwo, ułatwianie integracjina rynku pracy osób defaworyzowanych oraz osób z obszarów wiejskich; wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu praw człowieka i walce z dyskryminacją; zapewnianie edukacji uwzględniającej aspekt płci.


DEFOIN – Career Development and Integration / Rozwój kariery i integracja  – organizacja powstała w 2009 r. z myślą o promowaniu szkoleń w zakresie zatrudnienia i integracji pracowników i bezrobotnych, w czasie kryzysu gospodarczego w odpowiedzi na zapotrzebowanie na umiejętności pracowników.
DEFOIN posiada bogate doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu planami szkoleniowymi, jak również konkretne rozwiązania dostosowane do potrzeb projektowania, zarządzania i realizacji szkoleń ustawicznych i zawodowych dla przedsiębiorstw oraz osób zatrudnionych i bezrobotnych.
W ramach zarządzanych przez DEFOIN planów, organizacja oferuje szkolenia skierowane zarówno do osób zatrudnionych, jak i bezrobotnych, a także szkolenia organizowane na specjalne zamówienia ze strony firm trzecich. DEFOIN posiada sieć ponad 180 współpracujących centrów rozsianych po całym kraju i akredytowanych do prowadzenia certyfikowanych szkoleń w różnych obszarach zawodowych.


ARID – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Regionalnych to prywatna organizacja pozarządowa, której celem jest promocja i rozwój idei uczenia się przez całe życie. Zakres działań stowarzyszeń obejmuje różnorodne tematy. Stowarzyszenie specjalizuje się w kształceniu zawodowym (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla dorosłych. W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie zaspokajają te potrzeby organizując wiele różnych szkoleń, wykładów i kursów. Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra zarówno pod względem wykształcenia, jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z licznymi profesjonalistami (np. pszczelarze, nauczyciele, rolnicy, doradcy rolni, pracownicy socjalni, pracownicy więzień, wychowawcy osób niepełnosprawnych itp.), A także instytucje publiczne i prywatne z różnych branż (np. instytuty badawcze, inspektorat więzienny, ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych itp.).
Od kilku lat ARID aktywnie uczestniczy w różnych międzynarodowych programach, dzięki ugruntowanej sieci partnerów za granicą, opartej na intensywnych doświadczeniach z przeszłości. Stowarzyszenie współpracuje z ponad 50 różnymi organizacjami międzynarodowymi z Europy, a także z USA i Ameryki Południowej.
Stowarzyszenie uczestniczyło w kilku międzynarodowych projektach wielostronnych. Projekty te były realizowane w ramach programu uczenia się przez całe życie, takiego jak wielostronny projekt Grundtvig i transfer innowacji Leonardo da Vinci. Obecnie od 2014 r. Stowarzyszenie pracuje w programie Erasmus +.


New Edu, n.o. jest organizacją non-profit z regionu Nitry na Słowacji. Jej pracownicy współpracują z instytucjami zajmującymi się edukacją formalną i nieformalną nie tylko na Słowacji, ale w wielu krajach w Europie i Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wietnamie.

Eksperci New Edu wykorzystują doświadczenie edukacyjne na temat przedsiębiorczości i tworzenia sieci oferując rozwiązania i usługi szkoleń zawodowych począwszy od identyfikacji potrzeb szkoleniowych poprzez model rozwoju edukacji, projektowania technicznego i tworzenia treści aż po organizację szkoleń i ocenę procesu uczenia się ich uczestników.

Dzięki działaniom w wielu obszarach (wiedza, sieć, doradztwo, szkolenia, warsztaty) oraz ścisłej współpracy z uniwersytetami i szkołami zawodowymi w regionie New Edu aktywnie pomagają studentom i młodym przedsiębiorcom zakładać nowe firmy i pomagać im w maksymalizacji ich wzrostu.

Działania edukacyjne oferowane przez New Edu integrują autoryzowane treści oparte na najnowszej wiedzy, nowoczesnych systemach zarządzania nauczaniem i ponad niż 20-letnie doświadczenie w nauczaniu zdobyte nie tylko na Słowacji, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, Azji i Stanach Zjednoczonych. Doświadczony zespół specjalistów zapewnia innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla przedsiębiorstw i firm biznesowych, a także instytucji edukacyjnych. Działania opierają się na innowacyjnych praktykach i narzędziach e-learningu i blended learningu, które wspierają nowoczesny i kreatywny proces uczenia się.


COMU – Założony w 1992 r. Cakanakkale Onsekiz Mart University (COMU) jest jednym z wiodących uniwersytetów w Turcji z prawie 44 000 studentów i wykwalifikowanym personelem akademickim i administracyjnym. Biorąc pod uwagę różnorodność studentów, globalne perspektywy i wybitne wyniki badań, COMU jest również uniwersytetem przekonujących zmian. Niezwykła ogólnoświatowa atrakcyjność Cakanakkale Onsekiz Mart University rośnie wraz z 13 wydziałami, 4 instytutami, 8 szkołami wyższymi, 12 szkołami średnimi, 26 ośrodkami badawczymi i aplikacyjnymi oraz szpitalem badawczym. Cakanakkale Onsekiz Mart University to międzynarodowy uniwersytet z wartościami wolności akademickiej, dynamiki, przejrzystości, elastyczności i innowacji. Naszym głównym celem jest zwiększenie naszego wpływu z poziomu lokalnego na globalny. Aby to osiągnąć, COMU zwiększa swoją działalność akademicką i społeczną, organizując krajowe i międzynarodowe kongresy, starając się spełnić międzynarodowe standardy akademickie i rozwijać wysokiej jakości międzynarodowe partnerstwa strategiczne.

Jedną z głównych zalet COMU jest kadra akademicka, zaangażowana w doskonałość w nauczaniu i badaniach naukowych w dynamicznym i kreatywnym środowisku akademickim. Pod tym względem COMU stara się zapewnić wolność akademicką dla strategicznego rozwoju naukowego swoich uczonych. COMU oferuje bardzo szeroki zakres kursów licencjackich i podyplomowych. Nauczanie odbywa się za pośrednictwem wydziałów akademickich i instytutów interdyscyplinarnych oraz we współpracy z uznanymi międzynarodowymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Każdego roku, po egzaminach wstępnych na Uniwersytet Narodowy, studenci z wyższymi wynikami aplikują do COMU. Z pięknym widokiem na cieśninę Dardanele, COMU ma jeden z najpiękniejszych nowoczesnych i bezpiecznych kampusów w Turcji. Przez cały rok akademicki studenci mogą korzystać z wystaw sztuki, koncertów, kina i teatru oraz wydarzeń sportowych, a także z różnorodnych zajęć społecznych i akademickich. Uniwersytet udziela również pomocy finansowej potrzebującym.
Dzięki strategicznemu podejściu akademickiemu i studenckiemu, COMU chce być jednym z najbardziej konkurencyjnych uniwersytetów w Turcji.