CPIP

CPIP – Comunitatea pentru Invatarea Permanenta – jest pozarządową, prywatną organizacją non-profit działającą w obszarach edukacyjnych, społecznych i rolniczych.

CPIP zapewnia informacje i porady dotyczące poradnictwa zawodowego, szkolenia trenerów, rozwoju edukacyjnych i formacyjnych alternatywnych programów, poradnictwa i szkoleń, integracji na rynku pracy i wzmocnienia pozycji osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, mniejszości, imigrantów, grup w niekorzystnej sytuacji oraz włączania problematyki płci do głównego nurtu.

Cele:
– Kontraktowanie projektów badawczych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
– Rozwijanie badań społecznych, edukacyjnych i rolnych;
– Zapewnienie odpowiedniego środowiska dla rozwoju edukacyjnego i społecznego wszystkich członków społeczności;
– Zwiększanie świadomości i zaangażowania instytucji edukacyjnych społeczności oraz tworzenie powiązań ze wszystkimi podmiotami społecznymi;
– Inicjowanie, rozwijanie i wspieranie kampanii edukacyjnych;
– organizowanie kursów, seminariów szkoleniowych, warsztatów eksperckich i innych wydarzeń przy aktywnym udziale krajowych i międzynarodowych instytucji i ekspertów;
– Promowanie kultury i praktyki uczenia się przez całe życie;
– Wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez działania krajowe i międzynarodowe.

Zajęcia:
Szkolenie, doradztwo, ułatwianie integracjina rynku pracy osób defaworyzowanych oraz osób z obszarów wiejskich; wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu praw człowieka i walce z dyskryminacją; zapewnianie edukacji uwzględniającej aspekt płci.