EFE – Entrepreneurship for Everyone, är ett Erasmus+ KA2 strategiskt partnerskapsprojekt medfinansierat av Europeiska unionen.

I projektet försöker vi finna orsakerna till att många mindre företag misslyckas under de första fem åren. Vi vill identifiera femton utmaningar som entreprenören möter med fokus på så kallade ”soft skills”, dvs icke-tekniska egenskaper som till exempel samarbetsförmåga, ledaregenskaper, motivation, självkänsla, organisationsförmåga etc. Utifrån detta kommer projektet att utveckla metoder och verktyg (baserat på coachning och emotionell intelligens) som kan stötta entreprenörerna under de första åren. I projektet medverkar sju partners från sex länder med CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Sverige) i Sverige som koordinator.

Enligt Eurostat är 30 % av sysselsättningen inom Europeiska unionen (EU) koncentrerad till mikroföretag (färre än 10 anställda). I länder som Sverige och Spanien ligger motsvarande siffror på 22,4 % respektive 41 %. Utmaningen för denna typ av mindre företag är bland annat överlevnad och därmed även möjligheten att generera arbetstillfällen. Enligt samma statistik överlever i genomsnitt färre än 50 % av företagen de första fem åren. Överlevnadsgraden i Frankrike ligger på 48 %, i Italien 54 %, i Storbritannien 58 % och i Spanien på 61 %. I Sverige överlever 76 % de första tre åren.

Dessa data styrks i nyligen publicerade studier av Bloomberg, som visar att 80 % av entreprenörerna tvingas lägga ner inom 18 månader. Å andra sidan är överlevnaden för företag med 10 eller fler anställda avsevärt högre. Bloombergs studie visar att överlevnaden för dessa var 20 procentenheter högre i Spanien, 19 i Tyskland, 6 i Frankrike, 3 i Storbritannien och 1,2 högre i Italien. Risken för uppsägningar är också högre för mikro- och småföretag, på grund av företagens bristande överlevnad och tillväxt, vilket också påverkar deras förmåga att skapa arbetstillfällen. Detta har betydande påverkan på såväl den lokala som den nationella ekonomin. En rapport från Internationella valutafonden (IMF) från år 2017 visar att i länder som till exempel Spanien har 99 % av alla registrerade företag färre än 50 anställda (mikro- och småföretag), och i genomsnitt avvecklas 20 av dessa varje dag (vilket är 8 % mer jämfört med år 2016).

Varför? Det är den viktiga frågan. Den främsta orsaken som brukar nämnas är att företaget får slut på pengar, men även marknadsförändringar, brist på kvalificerad arbetskraft, ökad konkurrens, svåra regelverk, förändringar i distributionsled med mera spelar in. Det är också faktorer som påverkar etableringsgraden inom olika sektorer. En orsak som sällan diskuteras är att entreprenören inte hade tillräckligt med talang för uppgiften. Det betyder inte nödvändigtvis att hen saknar nödvändig intellektuell förmåga eller kunskap, utan att andra faktorer som inte har något med den kognitiva förmågan att göra kan spela en avgörande roll.

Det saknas en diskussion om betydelsen av delar den enskilde entreprenörens egenskaper. Entreprenören som utgör kärnan av verksamheten och som fattar dagliga beslut rörande verksamheten i en ständigt föränderlig omvärld. Förutom så kallade “hard skills” som kunskap om lagar, skatter och regler, marknadskunskap osv, så är det även avgörande hur individen hanterar “soft skills” – färdigheter som relaterar till motivation, stress, utmaningar, initiativtagande, beslutsfattande, självkänsla för att nämna några exempel. Samverkan mellan entreprenörskap och psykologi blir då viktiga aspekter. Vår analys visar att talang, en sammansättning av personliga egenskaper och intellektuell förmåga, kan hjälpa till att förklara framgång eller misslyckande.

Vi tror att metoder och verktyg baserade på coachning och emotionell intelligens kan ha positiv inverkan på utvecklingen av entreprenörens personliga färdigheter.

Projektet “Entrepreneurship for Everyone (EFE)” har följande mål, med entreprenörer, coacher, ledare med flera som slutanvändare:

  • Att ta fram en utbildning som stöttar slutanvändarna i att ta till sig de kunskaper och att använda de metoder som utvecklas inom projektet.
  • Att bygga upp en långsiktig partnerrelation mellan de sju deltagande organisationerna från sex europeiska länder (Irland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige) samt att sprida den kunskap och de metoder som utvecklas inom projektet till andra europeiska länder.
  • Att definiera och visa på vikten av en annan sorts färdigheter som behövs för framgångsrikt entreprenörskap.
  • Att stödja utvecklingen av entreprenörskap bland europeiska medborgare och organisationer som ett led i EU:s policymål.