Projekt AgriSkills ma na celu poprawę poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności młodych mieszkańców obszarów wiejskich, w kontekście rozwoju przedsiębiorczości.

Poza umiejętnościami rolniczymi, celem projektu jest wzmocnienie umiejętności grupy docelowej w obszarze umiejętności ICT, języków obcych, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności społecznych.
Partnerzy projektu AgriSkills skupią się na zbadania profilu kompetencji na poziomie krajowym w celu odkrycia poziomu wiedzy, jaki grupa docelowa posiada na temat różnych obszarów rolnych, takich jak: rolnictwo ekologiczne i różnorodność biologiczna, pszczelarstwo, agroturystyka, ogrodnictwo, uprawa winorośli, hodowla ryb, hodowla jedwabników itp., związana z krajowymi warunkami klimatycznymi
i warunkami glebowymi. Po zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych młodzieży z obszarów wiejskich, partnerstwo AgriSkills opracuje innowacyjne materiały dydaktyczne, biorąc pod uwagę wyniki analizy potrzeb.

Przedsiębiorczość jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, innowacji, konkurencyjności, obłożenia siły roboczej i integracji społecznej, wspieranej na poziomie europejskim. Dlatego projekt ten ma na celu ułatwienie tworzenia dochodowych firm przez młodych mieszkańców wsi z niestabilnymi warunkami rozwoju, poprzez umożliwienie im dostępu nie tylko do kursów o tematyce rolniczej, ale także do innych niezbędnych informacji, jak zostać odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.

Szczegółowe cele projektu AgriSkills to:
– Podniesienie poziomu zatrudnienia młodych ludzi z obszarów wiejskich;
– Wypełnienie luki pomiędzy potrzebami rynku pracy a brakiem wiedzy i kompetencji młodzieży;
– Zapewnienie zindywidualizowanych szkoleń dla młodych osób, zgodnie z potrzebami określonymi na poziomie krajowym, w celu poprawy jakości pracy;
– Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia młodzieży wiejskiej i zapobieganiu migracji do dużych miast;
– Utrzymanie aktywności na obszarach wiejskich, w celu zachowania i poprawy tradycyjnych sposobów gospodarowania;
– Rozwój konkurencyjnego rynku pracy na europejskim obszarze rolnym;
– Poprawa warunków życia młodych ludzi poprzez oferowanie wskazówek i wsparcia grupie docelowej w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, a tym samym zwiększaniu poziomu dochodów;
– Wykorzystanie sieci partnerstwa AgriSkills do rozpowszechniania produktów projektu, aby przyciągnąć zainteresowanie decydentów, interesariuszy, potencjalnych beneficjentów, do wywarcia dużego wpływu na poziomie europejskim;
– Przekazywanie nie tylko umiejętności rolniczych młodym o niepewnych warunkach, ale także umiejętnościom ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i umiejętnościom społecznym, w celu stworzenia własnego biznesu;
– Zwiększenie stopnia zatrudnienia, zapewniając miejsca pracy bezrobotnym w społecznościach wiejskich;
– Oferowanie wsparcia reintegracyjnego dla młodych więźniów.

Projekt potrwa 36 miesięcy i jest zorganizowany wokół 4 produktów intelektualnych (IO) realizowanych przez poszczególnych partnerów:

  • Mapa potrzeb – partnerzy odpowiedzialni: TUM z Niemiec i CPIP z Rumunii
  • Pakiet AgriSkills – partnerzy odpowiedzialni: NewEDU ze Słowacji i ARID z Polski
  • Komponent cyfrowy – partnerzy odpowiedzialni: DEFOIN z Hiszpanii i COMU z Turcji
  • Nowa wirtualna inicjatywa przedsiębiorczości – partnerzy odpowiedzialni: CPIP z Rumunii i DEFOIN z Hiszpanii